Oferta

Polityka prywatności

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator danych osobowych

 2. Kontakt w sprawach związanych z Przetwarzaniem danych osobowych

 3. Pochodzenie danych

 4. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

 5. Cel przetwarzania danych

 6. Przekazywanie danych osobowych

 7. Czas przetwarzania danych osobowych

 8. Przetwarzanie automatyczne i profilowanie

 9. Uprawnienia klienta względem własnych danych osobowych

 10. Organ nadzorczy i Skargi

 
 1. Administrator danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Odzieżowe „KORCZAK” Sp. z o.o., Pabianicka 10/11, 95-082 Chechło II.

 2. Kontakt w sprawach związanych z Przetwarzaniem danych osobowych

  1. Email: biuro@korczak.com.pl

  2. Poczta: Przedsiębiorstwo Odzieżowe „KORCZAK” Sp. z o.o., Pabianicka 10/11, 95-082 Chechło II.

 3. Pochodzenie danych

  1. Dane osobowe są zbierane wyłącznie w związku z prowadzoną przez firmę działalnością. W tym w szczególności poprzez kontakty handlowe, usługi transportowe, rekrutację, kontakty biznesowe, etc.

 4. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

  1. Do realizacji umowy niezbędne jest podanie danych handlowych firmy.

  2. W myśl odrębnych przepisów prawa konieczne może być przetwarzanie innych danych np. ze względów podatkowych czy rachunkowych.

 5. Cel przetwarzania danych

  1. Dane osobowe klientów przetwarzane są przez Administratora w celu wykonania zawartej umowy, w szczególności:

   1. Kontaktu z klientem

    • Usługi transportowe.

    • Przyjmowania sugestii.

    • Rozpatrywania reklamacji.

   2. Prowadzenie działań marketingowych.

   3. Kontakt w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za zgodą użytkownika – przez e-mail lub/i telefon.

  2. Dane osobowe będą też przetwarzane dla celów wynikających z odrębnych przepisów prawa w tym m.in. prawa pracy, handlu i usług, celów podatkowych i rachunkowych.

  3. Ze względu na prawnie uzasadniony interes Przedsiębiorstwo Odzieżowe „KORCZAK” Sp. z o.o., Pabianicka 10/11, 95-082 Chechło II dane osobowe są przetwarzane również w celu:

   1. Zapewnienia realizacji usługi.

   2. Archiwizacji danych.

 6. Przekazywanie danych osobowych

  1. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez Przedsiębiorstwo Odzieżowe „KORCZAK” Sp. z o.o., Pabianicka 10/11, 95-082 Chechło II oraz wybranych partnerów do realizacji wskazanych wyżej celów.

  2. Przetwarzanie danych osobowych przez partnerów technologicznych Przedsiębiorstwo Odzieżowe „KORCZAK” Sp. z o.o., Pabianicka 10/11, 95-082 Chechło II odbywa się na podstawie umowy zapewniającej zgodność warunków przetwarzania z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych.

  3. Dane osobowe mogą zostać przekazane organom publicznym uprawnionym do ich pozyskania również na podstawie odrębnych przepisów (np. Policji, Prokuraturze, Urzędom Celnym i Skarbowym etc.).

  4. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy

 7. Czas przetwarzania danych osobowych

  1. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.

  2. Administrator ma prawo przetwarzać dane osobowe w celach bezpieczeństwa, zapobiegania oszustwom, wyłudzeniom, a także do celów statystycznych i analitycznych przez okres do 10 lat od zakończenia obowiązywania umowy.

  3. O ile wynika to z odrębnych przepisów prawa (np. Ustawy o rachunkowości, Ordynacji podatkowej) dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany wzmiankowanymi przepisami w celu umożliwienia wymagań prawnych tychże przepisów.

 8. Przetwarzanie automatyczne i profilowanie

  1. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym poprzez profilowanie w celu dopasowania zawartości strony do osobistych preferencji i zainteresowań.

9. Uprawnienia użytkownika względem własnych danych osobowych.

 1. Każdy klient ma prawo do:

  1. Dostępu do danych osobowych które jej dotyczą, w tym uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Prawo do uzyskania kopii nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.

  2. Poprawiania i uzupełniania danych w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości lub nieaktualności.

  3. Usunięcia danych.

  4. Ograniczenia ich przetwarzania w następujących przypadkach:

   • Osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych.

   • Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.

   • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  5. Przenoszenia danych – osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe.

  6. Niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu).

  7. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

   • W przypadku, gdy przetwarzanie dotyczy celów statystycznych lub jest realizowane na podstawie uzasadnionego interesu prawnego Administratora, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególna sytuację osoby.

 2. Wszelkie żądania dotyczące realizacji w/w praw należy kierować do Administratora:

  1. Drogą elektroniczną na adres biuro@korczak.com.pl

  2. Na adres: Przedsiębiorstwo Odzieżowe „KORCZAK” Sp. z o.o., Pabianicka 10/11, 95-082 Chechło II.

  3. Osobiście w siedzibie Administratora.

 3. Administrator udziela informacji o podjętych działaniach bez zbędnej zwłoki, w terminie do miesiąca od otrzymania żądania. Ze względu na istotne okoliczności (m.in. ilość żądań lub stopień skomplikowania wniosku) termin może zostać przedłużony o kolejne 2 miesiące. Przy czym w terminie miesiąca Administrator poinformuje osobę, której dane dotyczą o przyczynach opóźnienia i przedłużeniu terminu.

 4. Na odmowę podjęcia działań oraz opłatę przysługuje skarga do organu nadzorczego.

10. Organ nadzorczy i Skargi

   1. W związku przetwarzaniem danych osobowych każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi na działanie lub zaniechanie Administratora do organu nadzorczego, którym jest:

    Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
    ul. Stawki 2
    00-193 Warszawa